تماس با من زیاد سخت نیست …اول از طریق دیدگاهها .. بعد هم از طریق وسایل ارتباط جمعی و فضاهای مجازی ..

راستی با سوت یا  با  دود هم علامت بدید من جواب میدم ..

 Email: m.hh.ken@hotmail.com

Facebook : Majid Hatami

Instagram:htm.majid

Telegram : @majidtourist

Linkedin: Majid Hatami