دسته: ارومیه

ارومیه را همه با دریاچه اش میشناسند و غم خشک شدن اون .. ولی ارومیه یا بقول خودشون اورمیه غیر از دریاچه زیباش کلی شهر و جای دیدنی داره که حیفه نبینید