دسته: خراسان

شنیدید میگن یه جاهائی خاکش گیراست؟ خراسان شاید زیاد سرسبز نباشه ولی یه آرامش خاصی داره که عجیبه…