دسته: خوزستان

ینظر من کسی که خوزستان را ندیده ، باخته .. دزفول و زیبائیهاش اهواز و پل هاش و فلافلش ، آبادان برزیل و خرمشهر و کشتی هاش ،بستنی ملا ثانی ، شوشتر و سازه های آبی و از همه مهمتر مردم خونگرم خوزستان …ماه هستند.