دسته: زنجان

ما اصالتا زنجانی هستیم … پس حتما حق دارم بیشتر زنجان رفته باشم و بیشتر از زنجان براتون بگم … ولی خدایی مردم متین و آروم و مهربونی داره.