دسته: ساوه

یک صبح تا غروب ساوه گردی و دیدن مسجد جامع و منارش چنان لذتی داره که در انتقام نیست .