دسته: شیراز

شیراز ، مهد تمدن ، مهد ادب.. کجای دنیا پاسارگاد و تخت جمشید داره؟ کدوم شهر سعدی و حافظ را یکجا داره؟مردم مهربون و بهار نارنج و فالوده دیوونت میکنند آخر..