دسته: قزوین

سفر یکروزه قزوین گردی تجربه ای بود باور نکردنی .. فکرش را هم نمی کردم قزوین انقدر جای دیدنی داشته باشه …
حتما یه قزوین برید و قیمه نثار را بزنید به بدن .