دسته: محلات خمین گلپایگان شهرکرد

یه مسیر خلوت و آروم ..محلات و گلهاش ، خمین و خونه های بزرگ و قلعه اش ، گلپایگان و کبابش..گلپایگان و منارش و شهرکرد زیبا و با کلاس و قلعه چالشترش را نبینید باختید..