دسته: نراق مشهد اردهال

دیدن نراق و غار چال نخجیر  و زیارت مشهد اردهال و سهراب سپهری فقط یه صبح تا غروب وقت میخواد و کمی بنزین و کمی حوصله.