دسته: همدان

همدان یا هگمتانه .. یه دنیا تمدن و کلی آثار باستانی و مردم خوب با لهجه با مزه .. دیدنش جزو اوجب واجباته..!!