دسته: کردستان

کردستان یعنی مردی و مردونگی ، شبیه یه شخصیت سخت پشت یه سبیل پر پشت .. ولی مردم کرد یه دنیا مهربونی و احساس هستند..شلوار زیبای کردی با شال بسته شده به کمر و لباسهای زیبا و رنگ رنگ بانوان کرد ، لهجه شیرین و رقص زیبای اونها که تحت هیچ شرایطی حلقه های زنجیر دستهاشون جدا نمیشه دیدنی و ستودنیه… طبیعت کردستان و روستاهای پلکانیش که دیگه حرف نداره