دسته: یزد

چقدر بده که ایرانی باشی و بادگیر ندیده باشی، آب انبار ندیده باشی و با مردم آروم و مومن یزد آشنا نشده باشی لهجه شیرین یزدی تودنیا تکه و یزد پر ازآسمونه.