ایل گلی

ایل گلی  یا همون شاه گلی  معروفترین تفرجگاه شهر تبریزه … اساسا گوئل یعنی استخر … ابتدای ساخت شاه گلی قبل از صفویه بوده که اینجا منبع ذخیره آب برای زمینهای کشاورزی بوده .. دوره قاجار دور تا دور استخر را یکسری معبر ساختند و برای تلطیف هوا  کلی درخت کاشتند .. بعد دوره پهلوی ، شاه خائن این باغ […]