اصفهان

من تا حالا چهار بار اصفهان رفتم ولی معتقدم هنوز  نیمی از قشنگی های اصفهان را هم  ندیدم .. اصفهان واقعا دیدنیه… اولین بار سال  88   عید بود که با محسن اینا و مسعود که اونموقع مجرد بود رفتیم اصفهان ..خواهر بزرگترم هم همزمان شیراز بودند و  قرار شد اونها هم تو اصفهان به ما ملحق بشن .. از […]