باغ فین

باغ فین معمولا کاشان را همه به باغ فین میشناسند .. انگار اول باغ فین بوده و بعد   کاشان   را کنارش ساختند … حالا معلوم نیست این باغ زیباترین باغ ایرانه یا بد نام ترین باغ ایران … اول از زیبائیهاش براتون بگم تا آخر سر به بد نامیش برسیم. مساحت باغ حدود 3 هکتاره و قدمتش به اردشیر […]