مسجد ریگ

مسجد ریگ برای دیدن مسجد ریگ باید از یزد به سمت تهران بیائیم ، از اشکذر که رد شدید و آب انبار باغ وزیر را هم که دیدید.. میرسید به رضوانشهر  و مسجد معروفش ، مسجد ریگ . رضوانشهر جزو جاهاییه که خیلی طوفان شن داره ، اساسا یزد خیلی طوفان شن داره و برای جلوگیری از حرکت شنها دوره […]