آبشار بیشه

آبشار بیشه وقتی لرستان میای  باید سراغ آبشار ها را بگیری و اگه میتونی حتما سراغ آبشار بیشه را بگیر .. … فردای روزی که رفتیم خرم آباد ، صبح بعد از بلعیدن صبحانه مفصل زدیم بیرون و با خرم آباد خداحافظی کردیم ..به سمت بروجرد بعد از حدود ده کیلومتر یه جاده فرعی به  سمت راست مجبورمون کرد از […]