خرمشهر

خرمشهر  نمیدونم هنوزم میشه بهش گفت خرمشهر یا نه ؟ راستش را بخواهید من زیاد خرم ندیدمش .. همون عید 96 ظهر از اهواز زدیم بیرون و رفتیم آبادان را دیدیم و حالا از کنار دیوار پتروشیمی میریم خرمشهر .. راستش خرمشهر و آبادان تقریبا بهم چسبیده هستند و بینشون فاصله ای نیست گر فاصله ای هست میان من و […]