ورامین

ورامین چقدر نزدیکه …چقدر هم باحاله .. یادتونه بچه بودیم یه معما داشتیم که … نام شهری .. حرف اولش را حذف کنی نام پسر .. حرف دوم را هم حذف کنی صفت پیامبر .. حرف سوم را هم حذف کنی کاشتنی مخرب … حرف چهارم را هم حذف کنی واحد پول ژاپن و…..   ( چقدر مسخره و مثبت […]