گلپایگان

گلپایگان سال 95 توی مسافرت عید که از شهر های محلات و خمین رد شدیم و مقصد نهائی شهر کرد بود از خمین  که بیرون اومدیم به راحتی  رسیدیم به گلپایگان … البته همیشه و در همه حال تو جاده ها حد سرعت قانونی را رعایت میکنیم .. اساسا ما تو جاده با هیشکی شوخی نداریم و جدی جدی تمام قوانین […]