مسجد نصیر الملک

مسجد نصیر الملک من ترجیح میدم هیچی نگم از مسجد نصیر الملک …چون اصلا با کلمات نمیشه توصیف کرد .. بدون اغراق اعتراف میکنم بعد از شیخ لطف الله اصفهان ، اینجا حیرت انگیز ترین جائی بود که دیدم … بهر حال تعریف کردنی نیست باید برید و ببینید … حالا یه تیزر کوچولو براتون تعریف میکنم تا آماده بشید […]