مسجد جامع یزد

مسجد جامع یزد خیلی ابهت داره.. بنظر من بعد از مسجد جامع اصفهان این مقام دوم را داره … اول  اول آتشکده بوده و دوره تیموریان بغل آتشکده مسجد ساختند و هی توسعه هی توسعه …تا اینکه امروز شده 10.000 متر مربع .. وارد مسجد جامع شدیم عجب هیبتی .. عجب هنری .. عجب مناره هایی… مسجد جامع یزد بی […]