دزفول

دزفول دزفول یا بقول خودشون دزفیل همیشه تو ذهنم یه شهر بیابونی و جنگ زده را تصور میکردم … ولی اقرار میکنم دزفول بزرگترین اختلاف تصوراتم با واقعیت بوده … آقا عجب جای قشنگیه دزفول .. چقد ماهه .. چقد مردم ماه و مهربون و شوخ طبعی داره .. عجب شهر قشنگیه .. چه بازاری ..چه رودخونه ای .. چه […]