ابهر، قیدار نبی ، غار کتله خور

غار کتله خور یکی دیگه از شگفتیهای زنجان ماست …انقدر از قشنگیهای زنجان براتون میگم که تو رده بندی به اصفهان برسه ….. 9 مرداد 95 ، شنبه بعلت شهادت تعطیل بود و موج شلوغی جاده ها از چهارشنبه ظهر به راه افتاده بود .. منتهی ما کلک زدیم و روز جمعه یه مسافرت یه روزه توپ رفتیم و برگشتیم […]