چشمه شاه بولاغی

چشمه شاه بولاغی برای دیدن چشمه شاه بولاغی ، توی مسافرتی که همراه خانواده پدر خانومم به زنجان رفتیم ..     بعد از دیدن گنبد سلطانیه و مقبره چلبی اوغلی به سمت جاده قیدار رفتیم  چقدر این جاده قشنگ بود ..   و بعد از 7 کیلومتر و دیدن یه دریاچه فصلی با دیدن تابلو  روستای اسد آباد به […]