گنبد سبز

گنبد سبز .. محل آرامگاه شیخ محمد مومن .. وسط یکی از میدان های مشهد که اتفاقا اسم میدان هم همین گنبد سبز گذاشته شده …راستش کل این منطقه ، منزل و باغ شخصی شیخ محمد مومن بوده و تماما وقف کرده و حدود 400 سال پیش که فوت شده خودش را همین جا دفن کردند .. حالا اینکه چرا […]